Σε αναστάτωση η φαρμακοβιομηχανία ενόψει της ανατιμολόγησης φαρμάκων!

Σε αναστάτωση η φαρμακοβιομηχανία ενόψει της ανατιμολόγησης φαρμάκων!

Μέχρι την Τετάρτη 5 Απριλίου έχουν προθεσμία οι φαρμακευτικές εταιρείες να υποβάλλουν τα στοιχεία των φαρμάκων τους ενόψει της ανατιμολόγησης του Μαΐου που θα προχωρήσει ο ΕΟΦ. Σύμφωνα με τον Οργανισμό, οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) θα πρέπει να υποβάλουν φύλλα έρευνας και τα στοιχεία των υπό ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη συναλλαγματική ισοτιμία και δεδομένα τιμών στα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ στις 01-03-2017.

Η υποβολή των στοιχείων θα πρέπει να γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση διαδικτυακής εφαρμογής στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΟΦ, διαδικασία η οποία εφαρμόστηκε και κατά τις προηγούμενες ανατιμολογήσεις. Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 και ημερομηνία λήξης έως και την Τετάρτη 05 Απριλίου 2017 (μέχρι 24:00).

Επισημαίνεται ότι, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, κατά την διαδικασία της Ανατιμολόγησης Φαρμακευτικών Προϊόντων αναρτούν με την ακόλουθη σειρά:

Ανάρτηση του καταλόγου των προς Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων για τυχόν παραλείψεις και διορθώσεις (προσθήκες και διαγραφές κωδικών).
Ο τελικός κατάλογος των προς Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων όπως αυτός διαμορφώνεται μετά την αξιολόγηση των παρατηρήσεων από τους ΚΑΚ, συμπεριλαμβάνεται στην εφαρμογή των φύλλων έρευνας.
Ανάρτηση του καταλόγου με τις προτεινόμενες τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων προς διαβούλευση με τους ΚΑΚ.

Ο Τελικός κατάλογος με τις τελικές προτεινόμενες τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων μετά την αξιολόγηση των παρατηρήσεων από τους ΚΑΚ, αναρτάται και διαβιβάζεται προς το Υπουργείο Υγείας.