Συγκρότηση Συμβουλίων για πλήρωση θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

Συγκρότηση Συμβουλίων για πλήρωση θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

Τα μέλη του Συμβουλίου Προσλήψεων – Κρίσεων με ανοιχτές προκηρύξεις για θέσεις ιατρών Ε.Σ.Υ. των νοσοκομείων είναι, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας, τα εξής:

  1. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου, ως Πρόεδρος του Συμβουλίου, με Αναπληρωτή του το Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.
  2. Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου, με αναπληρωτή του το νόμιμο αντικαταστάτη του, εφόσον είναι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ.. Σε περίπτωση που δεν συντρέχει η προϋπόθεση αυτή, αντικαθίστανται από τους αρχαιότερους σε προϋπηρεσία ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. του νοσοκομείου.
  3. Ο Συντονιστής Διευθυντής του οικείου Τμήματος, με Αναπληρωτή του το νόμιμο αντικαταστάτη του, εφόσον είναι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ.. Σε περίπτωση που δεν συντρέχει η προϋπόθεση αυτή, αντικαθίστανται από τους αρχαιότερους σε προϋπηρεσία ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. του τμήματος. Στο Συμβούλιο Προσλήψεων – Κρίσεων με ανοιχτές προκηρύξεις των πανεπιστημιακών κλινικών, μονάδων και εργαστηρίων συμμετέχει ο αρχαιότερος ιατρός Ε.Σ.Υ. του τμήματος με βαθμό Διευθυντή και αν ελλείπει αυτός, ο αρχαιότερος ιατρός Ε.Σ.Υ. του τομέα με βαθμό Διευθυντή.
  4. Δυο (2) Διευθυντές, ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σε Νοσοκομείο της ίδιας με την κρινόμενη θέση Υγειονομικής Περιφέρειας και έχουν την ίδια με την κρινόμενη ειδικότητα και, επί ελλείψεως, ιατροί της ίδιας ειδικότητας από άλλη Υγειονομική Περιφέρεια, με τους αναπληρωτές τους. Τα δυο αυτά μέλη εκτελούν χρέη εισηγητή.

Ορισμός εισηγητών

Ως εισηγητές ορίζονται δυο (2) Διευθυντές ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. οι οποίοι κληρώνονται για κάθε κρίση από σχετικό κατάλογο για τη συγκεκριμένη ειδικότητα, που συντάσσει και διατηρεί η οικεία Υγειονομική Περιφέρεια και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση. Ο κατάλογος περιλαμβάνει του ειδικευμένους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. με βαθμό Διευθυντή, που υπηρετούν στα Νοσοκομεία της οικείας Δ.Υ.ΠΕ..

Η συμμετοχή στα Συμβούλια κρίσεων από τους Διευθυντές που κληρώνονται ως εισηγητές, είναι υποχρεωτική και συνιστά καθήκον, τυχόν δε αδικαιολόγητη άρνηση επισύρει τις πειθαρχικές ποινές της επίπληξης ή του προστίμου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ορισμού των εισηγητών, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ., γίνεται η συγκρότηση του Συμβουλίου για κάθε κρίση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α’). Στην απόφαση ορίζονται όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, ο γραμματέας του Συμβουλίου καθώς και ο αναπληρωτής του. Το Τμήμα Προσωπικού της Διοικητικής Υπηρεσίας κάθε Νοσοκομείου ενημερώνει τη Δ.Υ.ΠΕ. για οποιαδήποτε μεταβολή στην υπηρεσιακή κατάσταση των μελών του Συμβουλίου (π.χ. συνταξιοδότηση, απώλεια της ιδιότητας με την οποία ορίστηκε μέλος, κλπ) προκειμένου να αντικατασταθούν, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τη Γραμματεία του Συμβουλίου. Έδρα του Συμβουλίου είναι το Νοσοκομείο που προκηρύσσει τη θέση.

Τα μέλη του Συμβουλίου Προσλήψεων – Κρίσεων με ανοιχτές προκηρύξεις για θέσεις ιατρών Ε.Σ.Υ. των Δ.Υ.ΠΕ. είναι τα εξής:

  1. Ο Διοικητής της Υ.ΠΕ., ως Πρόεδρος του Συμβουλίου, με Αναπληρωτή του τον Αναπληρωτή Διοικητή της Υ.ΠΕ..
  2. Τέσσερις (4) ειδικευμένοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. με βαθμό Διευθυντή ή Επιμελητή Α’, με τους αναπληρωτές τους, που έχουν την ίδια με την κρινόμενη θέση ειδικότητα.

Τα τέσσερα (4) μέλη με τους αναπληρωτές τους ορίζονται για κάθε κρίση με κλήρωση από σχετικό κατάλογο που συντάσσει και τηρεί η οικεία Δ.Υ.ΠΕ. και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τους ειδικευμένους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. της ίδιας με την κρινόμενη θέση ειδικότητας, οι οποίοι έχουν βαθμό Διευθυντή και Επιμελητή Α’ και υπηρετούν στα Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και τις αποκεντρωμένες μονάδες της οικείας Δ.Υ.ΠΕ.. Ο ορισμός των μελών προκύπτει από το πρακτικό κλήρωσης.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ορισμού των μελών, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ., γίνεται η συγκρότηση του Συμβουλίου για κάθε κρίση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α’). Στην απόφαση ορίζονται όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, ο γραμματέας του Συμβουλίου καθώς και ο αναπληρωτής του. Η Δ.Υ.ΠΕ. μετά από οποιαδήποτε μεταβολή στην υπηρεσιακή κατάσταση των μελών του Συμβουλίου (π.χ. συνταξιοδότηση, απώλεια της ιδιότητας με την οποία ορίστηκε μέλος, κλπ) προχωρά στην αντικατάστασή τους, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τη Γραμματεία του Συμβουλίου. Έδρα του Συμβουλίου είναι η οικεία Δ.Υ.ΠΕ..

Δυο (2) από τα μέλη του Συμβουλίου αυτού ορίζονται ως εισηγητές και τα αναπληρωματικά τους μέλη ορίζονται ως αναπληρωτές εισηγητές, με απόφαση του Προέδρου του Συμβουλίου.

Κρίσεις που εκκρεμούν στα Συμβούλια

Κρίσεις που εκκρεμούν στα Συμβούλια Προσλήψεων – κρίσεων των νοσοκομείων, για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί όλα τα στάδια της διαδικασίας (εισηγήσεις, ενστάσεις, απαντήσεις επί των ενστάσεων) και οι εισηγητές πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α’), είναι δηλαδή Διευθυντές ίδιας με την κρινόμενη θέση ειδικότητας, ολοκληρώνονται με τους ίδιους εισηγητές και τις υπάρχουσες εισηγήσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση η διαδικασία ξεκινά από την αρχή και εφαρμόζονται τα ως άνω αναφερόμενα.