Σημαντικές ανακοινώσεις για τη θεραπεία της ατοπικής δερματίτιδας

Σημαντικές ανακοινώσεις για τη θεραπεία της ατοπικής δερματίτιδας

Η Sanofi και η Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ανακοίνωσαν θετικά αποτελέσματα από την κλινική μελέτη Φάσης 3 CAFÉ του dupilumab σε ενήλικες με μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα (ΑΔ) οι οποίοι δεν ελέγχονται επαρκώς ή παρουσιάζουν δυσανεξία στο ευρέως χρησιμοποιούμενο ανοσοκατασταλτικό φάρμακο, κυκλοσπορίνη Α (CSA), ή όταν η συγκεκριμένη θεραπεία δεν ενδείκνυται.

Στη μελέτη, το dupilumab με τοπικά κορτικοστεροειδή (TCS) βελτίωσε σημαντικά παραμέτρους που σχετίζονται με τη συνολική βαρύτητα της νόσου, την κάθαρση του δέρματος, τον κνησμό καθώς και παραμέτρους που αφορούν στην αναφερόμενη από τον ασθενή ποιότητα ζωής. Η κυκλοσπορίνη Α (CSA) είναι εγκεκριμένη για τη θεραπεία της Ατοπικής Δερματίτιδας (ΑΔ) στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και την Ιαπωνία· δεν έχει λάβει έγκριση στις ΗΠΑ για τη συγκεκριμένη χρήση. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας (EADV) στη Γενεύη της Ελβετίας.

Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν το ποσοστό των ασθενών που πέτυχαν βελτίωση κατά 75% ή υψηλότερη βάση του δείκτη EASI-75 (Eczema Area and Severity Index/Δείκτης Έκτασης και Βαρύτητας του Εκζέματος) τη 16η εβδομάδα από την έναρξη της μελέτης. Ο δείκτης EASI αποτελεί ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της έκτασης και της βαρύτητας της νόσου. Το 59% των ασθενών που έλαβαν dupilumab εβδομαδιαίως σε συνδυασμό με τοπικά κορτικοστεροειδή και το 63% των ασθενών που έλαβαν dupilumab κάθε δύο εβδομάδες σε συνδυασμό με τοπικά κορτικοστεροειδή πέτυχαν EASI-75, σε σύγκριση με το 30% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο σε συνδυασμό με τοπικά κορτικοστεροειδή (p μικρότερο από 0,0001).

Η μέση ποσοστιαία μεταβολή που αφορά στη βελτίωση βάσει του δείκτη EASI από την έναρξη της μελέτης έως τη 16η εβδομάδα (ένα δευτερεύον καταληκτικό σημείο) ήταν 78% και 80% για τους ασθενείς που έλαβαν dupilumab εβδομαδιαίως ή κάθε δύο εβδομάδες σε συνδυασμό με τοπικά κορτικοστεροειδή (TCS), αντίστοιχα, σε σύγκριση με το 47% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο σε συνδυασμό με τοπικά κορτικοστεροειδή (p μικρότερο από 0,0001). “Στη μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα, ορισμένοι ασθενείς είτε διακόπτουν τη θεραπευτική αγωγή με κυκλοσπορίνη εξαιτίας μη ανοχής ή έλλειψης αποτελεσματικότητας είτε δεν είναι κατάλληλοι για τη θεραπεία εξαιτίας άλλων ιατρικών παθήσεων ή αντενδείξεων,” δήλωσε η Dr. Marjolein De Bruin-Weller, Dermatologist, National Expertise Center for Atopic Dermatitis, University Medical Center Utrecht.

“Στη μελέτη CAFÉ, το dupilumab σε συνδυασμό με τοπικά κορτικοστεροειδή βελτίωσε σημαντικά παραμέτρους της συνολικής βαρύτητας της νόσου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι δερματικές βλάβες, ο κνησμός, παράμετροι της ποιότητας ζωής και συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης που παρατηρούνται σε αυτούς τους ασθενείς. Το προφίλ ασφάλειας σε αυτή τη μελέτη ήταν παρόμοιο με αυτό που παρατηρήθηκε στις τρεις προηγούμενες θετικές μελέτες Φάσης 3 του dupilumab στη μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα.”

Άλλα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία της μελέτης αφορούν παραμέτρους που σχετίζονται με την επίδραση του dupilumab στον επίμονο κνησμό που οφείλεται στη νόσο, παραμέτρους της ποιότητας ζωής και συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης. Τα αποτελέσματα για αυτά τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία τη 16η εβδομάδα ήταν τα εξής: Η μέση ποσοστιαία βελτίωση από την έναρξη της μελέτης στην ένταση του αναφερόμενου από τον ασθενή κνησμού, με βάση την αριθμητική κλίμακα NRS (Pruritus Numerical Rating Scale/ αριθμητική κλίμακα μέτρησης κνησμού), ήταν 52% και 54% στους ασθενείς που έλαβαν dupilumab εβδομαδιαίως ή κάθε δύο εβδομάδες σε συνδυασμό με τοπικά κορτικοστεροειδή, αντίστοιχα, σε σύγκριση με 25% για τους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο σε συνδυασμό με τοπικά κορτικοστεροειδή (p μικρότερο από 0,0001).

Το ποσοστό των ασθενών με βελτίωση τεσσάρων μονάδων ή υψηλότερη από την έναρξη της μελέτης σε παραμέτρους της ποιότητας ζωής του ασθενή με βάση τον Δείκτη DLQI (Dermatology Life Quality Index/Δερματολογικός Δείκτης Ποιότητας Ζωής the Dermatology), ήταν 78% και 88% για τους ασθενείς που έλαβαν dupilumab εβδομαδιαίως ή κάθε δύο εβδομάδες σε συνδυασμό με τοπικά κορτικοστεροειδή, αντίστοιχα, σε σύγκριση με 44% για τους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο σε συνδυασμό με τοπικά κορτικοστεροειδή (p μικρότερο από 0,0001). Το ποσοστό των ασθενών με βελτίωση τεσσάρων μονάδων ή υψηλότερη από την έναρξη της μελέτης της βαρύτητας της Ατοπικής Δερματίτιδας (ΑΔ), βάσει της μέτρησης POEM (Patient Oriented Eczema Measure/Μέτρηση Βαρύτητας Εκζέματος με βάση τον Ασθενή), ένα εργαλείο που ποσοτικοποιεί τη νόσο σύμφωνα με την εμπειρία των ασθενών, ήταν 76% και 83% για τους ασθενείς που έλαβαν dupilumab εβδομαδιαίως ή κάθε δύο εβδομάδες σε συνδυασμό με τοπικά κορτικοστεροειδή, αντίστοιχα, σε σύγκριση με 42% για τους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο σε συνδυασμό με τοπικά κορτικοστεροειδή (p μικρότερο από 0,0001). Δεν αναφέρθηκαν νέες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη μελέτη. Το ποσοστό των ασθενών που ανέφερε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια ήταν παρόμοιο σε όλες τις ομάδες θεραπείας.