Προκήρυξη για νέους Διοικητές: Η διαδικασία – Προθεσμίες- Προσόντα

Προκήρυξη για νέους Διοικητές: Η διαδικασία – Προθεσμίες- Προσόντα

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων (ΦΕΚ), η προκήρυξη για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.η οποία μεταξύ άλλων προβλέπει συγκεκριμένα τυπικά προσόντα, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι, με βασικό το πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντίστοιχο ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο του εξωτερικού.