Συνδυασμός φαρμάκων αύξησε την επιβίωση ασθενών με προχωρημένο ή μεταστατικό νεφροκυτταρικό καρκίνωμα

Συνδυασμός φαρμάκων αύξησε την επιβίωση ασθενών με προχωρημένο ή μεταστατικό νεφροκυτταρικό καρκίνωμα

Η Bristol-Myers Squibb ανακοίνωσε πρόσφατα τα αποτελέσματα από τη μελέτη Φάσης 3 CheckMate -214, η οποία αξιολογεί το συνδυασμό του nivolumab με ipilimumab έναντι του sunitinib σε ασθενείς με προηγουμένως μη αντιμετωπισθέν, προχωρημένο ή μεταστατικό νεφροκυτταρικό καρκίνωμα (ΝΚΚ), συμπεριλαμβανομένων δεδομένων για βασικές υποομάδες.

Με ελάχιστη περίοδο παρακολούθησης 17,5 μηνών, το nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab μείωσε τον κίνδυνο θανάτου κατά 37% [HR 0,63, 99,8% CI: 0,44 έως 0,89, P=0,00003] σε σύγκριση με το sunitinib, την τρέχουσα καθιερωμένη θεραπεία, βάσει μιας ενδιάμεσης ανάλυσης της συνολικής επιβίωσης (OS) σε ασθενείς ενδιάμεσου και υψηλού κινδύνου, η οποία αποτελεί ένα από τα συν-πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία. Η διάμεση συνολική επιβίωση (OS) δεν είχε επιτευχθεί ακόμη για τον συνδυασμό, ενώ ήταν 26 μήνες για το sunitinib (95% CI: 22,1 έως Μ/Δ). Τα αποτελέσματα από τη μελέτη CheckMate -214 παρουσιάστηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια του Προεδρικού Συμποσίου ΙΙ στο πλαίσιο του συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ESMO) 2017 που διεξήχθη στη Μαδρίτη της Ισπανίας (Περίληψη #LBA5).

Ο συνδυασμός του nivolumab με ipilimumab βελτίωσε επίσης την OS σε όλους τους τυχαιοποιημένους ασθενείς, η οποία αποτελεί δευτερεύον καταληκτικό σημείο. Στον συγκεκριμένο πληθυσμό, ο συνδυασμός μείωσε τον κίνδυνο θανάτου κατά 32% [HR 0,68, 99,8% CI: 0,49 έως 0,95, P=0,00028] σε σύγκριση με το sunitinib. Η διάμεση OS δεν είχε επιτευχθεί ακόμη για τον συνδυασμό, ενώ ήταν 32,9 μήνες για το sunitinib (95% CI: Μ/Δ έως Μ/Δ).
Τα αποτελέσματα για το ποσοστό αντικειμενικής ανταπόκρισης (ORR) και την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS) σε ασθενείς ενδιάμεσου και υψηλού κινδύνου, τα δύο άλλα κύρια καταληκτικά σημεία, είχαν ήδη ανακοινωθεί.

Η ασφάλεια του συνδυασμού ήταν σε συμφωνία με τα παρατηρηθέντα αποτελέσματα παλαιότερων μελετών αυτών των φαρμάκων σε ασθενείς με ΝΚΚ.

«Υπάρχει μια ακάλυπτη ανάγκη για πρόσθετες θεραπευτικές επιλογές πρώτης γραμμής, οι οποίες θα μπορέσουν να προσφέρουν ουσιαστικό όφελος επιβίωσης, συμπεριλαμβανομένων μεγαλύτερης διάρκειας πλήρων ανταποκρίσεων, σε ασθενείς με προχωρημένο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα. Αυτά τα αποτελέσματα για το συνδυασμό του nivolumab με ipilimumab είναι πολύ ενθαρρυντικά για την πρώτης γραμμής θεραπεία ασθενών με μεταστατικό νεφροκυτταρικό καρκίνωμα (mRCC), οι οποίοι έχουν πολύ δυσμενή πρόγνωση», δήλωσε ο Bernard Escudier, M.D., τέως Πρόεδρος της ομάδας ουρογεννητικής ογκολογίας του Ιδρύματος Gustave Roussy στο Villejuif της Γαλλίας.

Ανεπιθύμητες ενέργειες (ΑΕ) που οδήγησαν σε διακοπή της θεραπείας αναφέρθηκαν σε 22% των ασθενών (547) στην ομάδα του συνδυασμού, έναντι 12% των ασθενών στην ομάδα του sunitinib (535). Οι πιο συχνές ΑΕ Βαθμού 3/4 στην ομάδα του συνδυασμού ήταν κόπωση (4%), διάρροια (4%), εξάνθημα (2%), ναυτία (2%) και, σε ποσοστό μικρότερο από 1% το κάθε ένα, κνησμός, υποθυρεοειδισμός, έμετος και υπέρταση. Στην ομάδα του sunitinib, οι πιο συχνές ΑΕ Βαθμού 3/4 ήταν υπέρταση (16%), κόπωση (9%), σύνδρομο παλαμο-πελματιαίας ερυθροδυσαισθησίας (9%), στοματίτιδα (3%), φλεγμονή βλεννογόνου (3%), έμετος (2%), ναυτία (1%), μειωμένη όρεξη (1%), υποθυρεοειδισμός (<1%) και δυσγευσία (<1%). Σημειώθηκαν επτά σχετιζόμενοι με τη θεραπεία θάνατοι στην ομάδα του συνδυασμού και τέσσερις στην ομάδα του sunitinib.

«Όντας οι πρωτοπόροι στην έρευνα στο πεδίο της ανοσο-ογκολογίας, θέσαμε ως στόχο να αυξήσουμε τη συνολική επιβίωση σε περισσότερους ασθενείς μέσω του συνδυασμού παραγόντων και, τώρα πλέον, για δεύτερη φορά σε μια μελέτη Φάσης 3, αποδείξαμε ότι ο συνδυασμός nivolumab και ipilimumab μπορεί να προσφέρει όφελος ως προς την επιβίωση στους ασθενείς», δήλωσε η Vicki Goodman, M.D., επικεφαλής ανάπτυξης νέων προϊόντων στην Bristol-Myers Squibb.

«Αυτά τα θετικά δεδομένα, τα οποία δείχνουν ότι ο συνδυασμός του nivolumab με ipilimumab βελτίωσε την επιβίωση στο πλαίσιο της θεραπείας πρώτης γραμμής, παρέχουν τη δυνατότητα, εν αναμονή κανονιστικής έγκρισης, να τροποποιηθεί η καθιερωμένη θεραπεία πρώτης γραμμής για το προχωρημένο ΝΚΚ και ενδεχομένως αντιπροσωπεύουν μια σημαντική πρόοδο για τους ασθενείς με αυτή τη νόσο».

Σχετικά με τη μελέτη CheckMate -214

Η CheckMate -214 είναι μια φάσης 3, τυχαιοποιημένη, ανοικτή μελέτη που αξιολογεί το συνδυασμό του nivolumab με ipilimumab έναντι του sunitinib σε ασθενείς με προηγουμένως μη αντιμετωπισθέν, προχωρημένο ή μεταστατικό νεφροκυτταρικό καρκίνωμα. Οι ασθενείς στην ομάδα του συνδυασμού έλαβαν nivolumab 3 mg/kg μαζί με ipilimumab 1 mg/kg κάθε 3 εβδομάδες για 4 δόσεις και στη συνέχεια nivolumab 3 mg/kg κάθε 2 εβδομάδες. Οι ασθενείς στην ομάδα του φαρμάκου σύγκρισης έλαβαν sunitinib 50 mg άπαξ ημερησίως για 4 εβδομάδες, ακολουθούμενες από 2 εβδομάδες διακοπής του φαρμάκου, πριν τη συνέχιση της θεραπείας. Οι ασθενείς έλαβαν θεραπεία έως την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτών τοξικών επιδράσεων. Τα κύρια καταληκτικά σημεία της μελέτης είναι η επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS), η συνολική επιβίωση (OS) και το ποσοστό αντικειμενικής ανταπόκρισης (ORR) σε έναν πληθυσμό ασθενών ενδιάμεσου έως υψηλού κινδύνου (περίπου 75% των ασθενών). Η ασφάλεια αποτελεί δευτερεύον καταληκτικό σημείο.

Η εταιρεία έχει αναφέρει στο παρελθόν ότι ο συνδυασμός nivolumab και ipilimumab πέτυχε ORR 42% έναντι 27% για το sunitinib σε ασθενείς υψηλού και ενδιάμεσου κινδύνου, το οποίο αποτελεί ένα από τα συν-πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία. Η διάμεση διάρκεια της ανταπόκρισης δεν επιτεύχθηκε για το συνδυασμό, ενώ ήταν 18,2 μήνες για το sunitinib. Η PFS σε ασθενείς ενδιάμεσου και υψηλού κινδύνου, ένα άλλο κύριο καταληκτικό σημείο, βελτιώθηκε κατά 18% στους ασθενείς που έλαβαν τον συνδυασμό (HR 0,82, 99,1% CI: 0,64 έως 1,05, διαστρωματωμένη αμφίπλευρη τιμή p=0,0331), ωστόσο, δεν έφθασε στο προκαθορισμένο όριο στατιστικής σημαντικότητας του 0,009, σε σύγκριση με το sunitinib. Η διάμεση PFS στην ομάδα του συνδυασμού ήταν 11,6 μήνες (95% CI: 8,71 έως 15,51) έναντι 8,4 μηνών (95% CI: 7,0 έως 10,8) στην ομάδα του sunitinib.

Σχετικά με το νεφροκυτταρικό καρκίνωμα

Το νεφροκυτταρικό καρκίνωμα (ΝΚΚ) είναι ο πιο συχνός τύπος καρκίνου των νεφρών σε ενήλικες και ευθύνεται για περισσότερους από 100.000 θανάτους παγκοσμίως κάθε έτος. Το διαυγοκυτταρικό ΝΚΚ αποτελεί τον επικρατέστερο τύπο ΝΚΚ και αναλογεί στο 80% έως 90% όλων των ασθενών. Το ΝΚΚ είναι περίπου δύο φορές πιο συχνό στους άνδρες από ό,τι στις γυναίκες και τα υψηλότερα ποσοστά της νόσου παρατηρούνται στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. Παγκοσμίως, το ποσοστό πενταετούς επιβίωσης στα άτομα με διάγνωση μεταστατικού ή προχωρημένου καρκίνου των νεφρών είναι 12,1%.