Τίτλοι τέλος για τον ΕΟΠΥΥ με προεδρικό διάταγμα!

Τίτλοι τέλος για τον ΕΟΠΥΥ με προεδρικό διάταγμα!

Μια δυσάρεστη έκπληξη έκρυβε για τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ο νέος οργανισμός του υπουργείου Υγείας, ο οποίος μεταξύ των άλλων “καπελώνει” τον αυτόνομο ΕΟΠΥΥ καθιστώντας τον αυτοτελές τμήμα του υπουργείου υγείας.

Με τον νέο οργανισμό αφαιρούνται ουσιαστικές αρμοδιότητες από τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ καθώς ο εκάστοτε υπουργός Υγείας δεν θα εποπτεύει μόνο τον οργανισμό, αλλά θα καθορίζει όλες τις κρίσιμες αποφάσεις του όπως συμβάσεις με τους παρόχους, φάρμακα κτλ.

Βάση το νέου Οργανισμού οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Εποπτείας Ανάπτυξης και Λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι οι εξής:

Παροχή κατευθύνσεων προς τον ΕΟΠΥΥ για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του, σύμφωνα με το Μ.Π.Δ.Σ. (Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής).

Έλεγχος της εγκυρότητας και αξιοπιστίας του σχεδίου που υποβάλλεται για την κατάρτιση του Μ.Π.Δ.Σ., και η μέριμνα για την ευθυγράμμιση των στόχων δημοσιονομικής πολιτικής με τους στόχους που τίθενται μέσω του σχεδίου του Προϋπολογισμού του.

Διασφάλιση της έγκαιρης επεξεργασίας και κωδικοποίησης του προσχεδίου Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους και Οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών και το Γ.Λ.Κ.

Έγκριση και η τροποποίηση του Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ και η διασφάλιση ότι ευθυγραμμίζεται με το Μ.Π.Δ.Σ. και τις Εγκυκλίους και Οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών και το Γ.Λ.Κ.

Μελέτη, επεξεργασία, επιμέλεια καθιέρωσης γενικών κανόνων που αφορούν στους διαχειριστικούς κανονισμούς και στη λογιστική οργάνωση και λειτουργία του ΕΟΠΥΥ καθώς και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για την εφαρμογή αυτών.

Παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης του ΕΟΠΥΥ και η καθοδήγησή του για τη δημιουργία υγιών συστημάτων και διαδικασιών οικονομικής διαχείρισης και συμμόρφωσής του με αυτά.

Η εισήγηση για τη ρύθμιση της ελεγκτικής διαδικασίας των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτών παροχών.

Η μέριμνα για τη σύσταση Επιτροπών στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Ο καθορισμός των επιτρεπόμενων ορίων δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας.

Ο καθορισμός καταλόγου παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου.

Η διαχείριση θεμάτων συνταγογράφησης φαρμάκων.

Η διαχείριση θεμάτων ηλεκτρονικής καταχώρησης συνταγών.

Ο καθορισμός ελάχιστων ποσοστιαίων ορίων συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών, οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας