Τρέχουν οι προθεσμίες για θέσεις στην Επιτροπή Αξιολόγησης Φαρμάκων!

Τρέχουν οι προθεσμίες για θέσεις στην Επιτροπή Αξιολόγησης Φαρμάκων!

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για όσους ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Φαρμάκων.

Ειδικότερα το υπουργείο Υγείας δημοσιοποίησε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για όσους ειδικούς επιστήμονες θα θέλουν να συμμετάσχουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης Φαρμάκων που θα εγκρίνουν- σε πρώτη φάση τουλάχιστον- τα νέα φάρμακα προκειμένου αυτά να αποζημιώνονται από την κοινωνική ασφάλιση.

Πάντως τα προσόντα που καλούνται να έχουν τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Φαρμάκων είναι ιδιαιτέρως υψηλά. Θα πρέπει καταρχάς να έχουν σπουδές σχετικές με το αντικείμενο του φαρμάκου, ενώ θα προτιμηθούν οι πανεπιστημιακοί αλλά και όσοι έχουν μεγάλη εμπειρία σε κλινικές μελέτες.

Να σημειωθεί ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει στις 7 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και λήγει 20 Μαρτίου 2018.

Οι υποψήφιοι για την κάλυψη θέσης μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης θα αξιολογηθούν από τριμελή Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν:

α) Αντωνίου Κατερίνα, Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, ως Πρόεδρο.

β) Βατόπουλος Αλκιβιάδης, Κοσμήτορα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

γ) Μάρκου Κωνσταντίνος, Πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
Δείτε παρακάτω ολόκληρη την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πλήρωση θέσεων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους ενδιαφερόμενους για την κάλυψη των θέσεων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (εφεξής Επιτροπή Αξιολόγησης), να υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ι. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από έντεκα (11) τακτικά μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης γνωμοδοτεί στον Υπουργό Υγείας, μετά από αξιολόγηση των φαρμάκων, τα οποία έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας και κυκλοφορούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 247 έως 256 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), όταν αυτός αποφασίζει σχετικά με:

α) Την ένταξη ή απένταξη φαρμάκων από τον Θετικό Κατάλογο του άρθρου 12 του ν.3816/2010 (Α’6) (στο εξής: Κατάλογος Αποζημιούμενων Φαρμάκων).

β) Την αναθεώρηση του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων του ως άνω άρθρου.

ΙΙ. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ:

1. Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι πρόσωπα με επιστημονική εξειδίκευση ή εμπειρία σε τουλάχιστον έναν από τους κάτωθι τομείς:

α) φαρμακολογία, β) κλινική φαρμακολογία, γ) φαρμακοεπιδημιολογία, δ) αξιολόγηση κλινικών μελετών ή αναλύσεων κόστους/αποτελεσματικότητας στην Τεχνολογία της Υγείας, ε) φαρμακοοικονομία, και στ) κατάρτιση θεραπευτικών πρωτοκόλλων ή μητρώου παθήσεων (registries).

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. επιστημών υγείας ή οικονομικών επιστημών ή κοινωνικών επιστημών ή ισότιμο τίτλο σπουδών σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχων ειδικοτήτων.

Ιδιαίτερο προσόν κατά την επιλογή αναφορικά με την αξιολόγηση της επιστημονικής εξειδίκευσης θεωρούνται ιδίως

α) η ιδιότητα μέλους ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης ή η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφή προς το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης γνωστικά αντικείμενα και

β) οι δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά για θέματα συναφή με το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης. Συνεκτιμώνται επίσης κατά την αξιολόγηση της επιστημονικής εξειδίκευσης, η κατοχή πρόσθετου πανεπιστημιακού πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος σε συναφή προς το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης γνωστικά αντικείμενα.

Επίσης ιδιαίτερο προσόν κατά την επιλογή αναφορικά με την αξιολόγηση της εμπειρίας θεωρούνται ιδίως η συμμετοχή του υποψηφίου στη διεξαγωγή κλινικών μελετών ή ερευνητικών προγραμμάτων, η συμμετοχή του υποψηφίου σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την κατάρτιση κατευθυντήριων οδηγιών ή θεραπευτικών πρωτοκόλλων και η συμμετοχή του υποψηφίου σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την κατάρτιση μητρώων παθήσεων (registries) ή η επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της φαρμακευτικής αγοράς.

2. Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να μην έχουν κώλυμα διορισμού ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο διορισμού τους, κατά τη διάταξη του άρθρου 252 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) και συγκεκριμένα να μην έχουν οι ίδιοι ή οι συγγενείς τους έως δεύτερο βαθμό εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν τον διορισμό τους.

Επίσης τα μέλη κατά τον διορισμό τους και καθ’ όλη την διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους δεν πρέπει να έχουν άμεσο οικονομικό συμφέρον με επιχείρηση που είναι Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) ή παραγωγού ή χονδρικής πώλησης φαρμάκων.

Ως άμεσο οικονομικό συμφέρον νοείται:

α) οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών,

β) οποιαδήποτε σχέση παροχής συμβουλών,

γ) οικονομικά δικαιώματα επί των επιχειρήσεων, όπως κατοχή κεφαλαίου, μετοχών και μεριδίων, ομολόγων, δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, αποζημιώσεις, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας,

δ) ιδιότητα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή νόμιμου εκπροσώπου των προαναφερόμενων επιχειρήσεων.

ΙΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες και αρχίζει την επομένη από την επομένη της δημοσίευσης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, ήτοι από 7 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και λήγει 20 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη
2. Το εμπρόθεσμο της αίτησης υποψηφιότητας κρίνεται από τη σχετική πρωτοκόλληση αυτής ή από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου, εφόσον αυτή αποστέλλεται ταχυδρομικώς.

VI. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για διορισμό στις προκηρυσσόμενες θέσεις και διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα δύνανται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για μία (1) έως τρεις (3) από τις ειδικότητες-τομείς που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 248 ν. 4512/2018 (Α’ 5) και στην παρούσα.

2. Η αίτηση υποψηφιότητας κατατίθεται στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας (Αριστοτέλους 19, Τ.Κ. 10433), απευθυνόμενη προς τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας, η οποία συγκεντρώνει τις αιτήσεις των υποψηφίων και διαβιβάζει αυτές μαζί με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά στην τριμελή Επιτροπή Επιλογής των υποψηφίων.

3. Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από:

α) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

β) Αντίγραφα βασικού τίτλου σπουδών και λοιπών τίτλων σπουδών.

γ) Περίληψη της μεταπτυχιακής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής μέχρι δύο σελίδες.

δ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής εξειδίκευσης και επαγγελματικής εμπειρίας των υποψηφίων, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ουσιαστικών τους προσόντων (ιδίως έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η τρέχουσα εργασιακή κατάσταση, λίστα δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά για θέματα συναφή με το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης, πιστοποιήσεις, βεβαιώσεις συμμετοχής στη διεξαγωγή κλινικών μελετών ή ερευνητικών προγραμμάτων / σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την κατάρτιση κατευθυντήριων οδηγιών ή θεραπευτικών πρωτοκόλλων / σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την κατάρτιση μητρώων παθήσεων (registries), βεβαίωση προϋπηρεσίας στο χώρο της φαρμακευτικής αγοράς).

ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1589/1986 το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής: “…… ούτε ο ίδιος ούτε οι συγγενείς μου έως δεύτερο βαθμό εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας έχουμε σήμερα και είχαμε έως πριν από δύο (2) έτη άμεσο οικονομικό συμφέρον, όπως αυτό ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 252 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) και αναφέρεται στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με επιχείρηση που είναι Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) ή παραγωγός ή επιχείρηση χονδρικής πώλησης φαρμάκων.”

4. Σημειώνεται ότι η υποψηφιότητα που υποβάλλεται δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφόσον δεν:

α) έχει υποβληθεί αίτηση και βιογραφικό σημείωμα με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά,

β) είναι εμπρόθεσμη,

γ) αναγράφονται στοιχεία τηλεφωνικής ή/και ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τον υποψήφιο,

δ) πληρούνται οι τασσόμενες από το νόμο και τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προϋποθέσεις, περί απαιτούμενων επιστημονικών και επαγγελματικών προσόντων, τα οποία εκλαμβάνονται ως τα ελάχιστα απαιτούμενα για την επιλογή των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης,

ε) αναφέρεται ότι στο πρόσωπο του υποψηφίου δεν συντρέχουν τα ρητώς αναφερόμενα στο άρθρο 252 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) ασυμβίβαστα.

V. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. ΟιυποψήφιοιγιατηνκάλυψηθέσηςμέλουςτηςΕπιτροπήςΑξιολόγησηςθααξιολογηθούν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 248 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) και στην υπ. αριθ. πρωτ. οικ. 648/14-02-2018 (Β’ 546) απόφαση του Υπουργού Υγείας “Καθορισμός διαδικασίας, προϋποθέσεων και κριτηρίων για την αξιολόγηση και την επιλογή των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης” από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. Α1β/Γ.Π.οικ.11943/09-02-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: Ω9ΜΗ465ΦΥΟ-ΘΛ6) και αποτελείται από τα κάτωθι μέλη ως εξής:

α) Αντωνίου Κατερίνα, Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, ως Πρόεδρο.
β) Βατόπουλος Αλκιβιάδης, Κοσμήτορα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.
γ) Μάρκου Κωνσταντίνος, Πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

Γραμματειακή υποστήριξη στην ως άνω επιτροπή θα παρέχει ο Κόκκας Γεώργιος, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού, της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Υπουργείου Υγείας.

2. Η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής, μετά την εξέταση των αιτήσεων και των βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων, συντάσσει πρακτικό σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται πίνακας κατάταξης με τους τρεις (3)
επικρατέστερους υποψήφιους από κάθε τομέα – ειδικότητα, δηλαδή με τους συνολικά δεκαοκτώ (18) επικρατέστερους υποψήφιους, λαμβάνοντας υπόψη και τους λόγους απόρριψης αιτήσεων.

Στο συνταχθέν πρακτικό αιτιολογείται η επιλογή των επικρατέστερων υποψηφίων. Σε περίπτωση που σε κάποιον από τους τομείς οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από τρεις (3), ή στην περίπτωση που συνολικά οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από δεκαοκτώ (18), η Επιτροπή υποβάλλει πρακτικό επιλογής – κατάταξης προς τον Υπουργό Υγείας με λιγότερους επικρατέστερους υποψήφιους κατά περίπτωση, εφόσον συγκεντρώνουν τα εκ του νόμου και της παρούσας πρόσκλησης προσόντα