Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις προσλήψεις γιατρών σε άγονες περιοχές!

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις προσλήψεις γιατρών σε άγονες περιοχές!

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου απευθύνει για δεύτερη φορά το υπουργείο Υγείας. Πρόκειται για  400 θέσεις που παρέμειναν κενές ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεων και επί θητεία) και αφορούν σε νησιωτικές ή άγονες ή προβληματικές περιοχές, καθώς και στα χαρακτηρισμένα ως άγονα Περιφερειακά Ιατρεία.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 6η Ιουνίου 2017. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 19η Ιουνίου 2017. Αιτήσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν μετά την 19η Ιουνίου είναι εκπρόθεσμα και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Ιατροί που είχαν συμμετάσχει σε Προκήρυξη ή Πρόσκληση Ενδιαφέροντος του Υπουργείου Υγείας από το 2011, καταθέτουν αίτηση χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (εκτός κι αν τα δικαιολογητικά ήταν ελλιπή, τα οποία και συμπληρώνουν).

Απαραίτητη προϋπόθεση σε αυτή την περίπτωση είναι η σαφής αναφορά στην προκήρυξη ή πρόσκληση ενδιαφέροντος που είχε λάβει μέρος ο υποψήφιος (στην οποία και είχε καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά), καθώς και σε ποια κατηγορία ιατρών (υπόχρεων ή επί θητεία) έχει συμμετάσχει.

Σε διαφορετική περίπτωση ο υποψήφιος ιατρός υποχρεούται να καταθέσει εκ νέου όλα τα δικαιολογητικά .

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και οι ιατροί επί θητεία. Οι υπόχρεοι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου προηγούνται των επί θητεία.
Ιατροί που υπηρετούν με παράταση θητείας έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη συγκεκριμένη πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Οι ιατροί (υπόχρεοι και επί θητεία) που δεν έχουν δικαίωμα επιλογής θέσης, σύμφωνα με την αριθμ. Α2γ/Γ.Π.οικ.26519/2015 απόφαση, (4) σχετικό, θα αναγράφουν στην αίτηση και στο πεδίο «ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» τη φράση «Χωρίς δικαίωμα επιλογής θέσης».

Το έντυπο της αίτησης χορηγείται από την υπηρεσία, ενώ είναι αναρτημένο και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.moh.gov.gr), μαζί με την προκήρυξη.
Η σειρά επιλογής των κωδικών – θέσεων εκφράζει και τη σειρά προτίμησης, ενώ δεν είναι υποχρεωτική η επιλογή όλων των θέσεων καθώς και του Νομού.