98 θέσεις ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στις ΜΕΘ

98 θέσεις ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στις ΜΕΘ

Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την προκήρυξη για την πλήρωση 98 θέσεων ειδικευμένων ιατρών, για εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία που παρέχεται από τις Μ.Ε.Θ. και Μ.Ε.Ν.Ν. των Νοσοκομείων.

Υποψήφιοι για κατάληψη θέσης προς εξειδίκευση μπορούν να είναι: 1. Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Κάτοχοι τίτλου των ειδικοτήτων: α) Παθολογίας, Καρδιολογίας, Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας, Χειρουργικής, Αναισθησιολογίας και Νεφρολογίας για τις θέσεις των Μ.Ε.Θ, β) Παιδιατρικής και Χειρουργικής Παίδων για τις θέσεις των Μ.Ε.Θ. Παίδων καθώς και Καρδιολογίας, Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας και Αναισθησιολογίας εφόσον οι υποψήφιοι έχουν εργαστεί μετά τη λήψη της ειδικότητας για χρονικό διάστημα 18 μηνών σε Παιδιατρικό Νοσοκομείο και γ) Παιδιατρικής για τις θέσεις Μ.Ε.Ν.Ν. Β. Κάθε υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει περισσότερες της μιας θέσης.

Η αίτηση – δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλεται στην Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων/Τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Υπουργείου Υγείας (δια του Γενικού Πρωτοκόλλου) από 16/11/2016 έως 5/12/2016. Επίσης, η αίτηση-δήλωση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία. Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς. Αιτήσεις – δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.

Μπορείτε να δείτε όλη την προκήρυξη:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9692465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-7%CE%947?inline=true

Συντάκτης: Δήμητρα Χατζηπαναγιώτου