Προκήρυξη για εξειδίκευση στη λοιμωξιολογία

Προκήρυξη για εξειδίκευση στη λοιμωξιολογία

Ειδικευμένοι ιατροί ειδικότητας Παθολογίας ή Παιδιατρικής καλούνται προκειμένου να καλύψουν κενές θέσεις για εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία στα κάτωθι αναγνωρισμένα νοσοκομεία:

1) Α΄ Παθολογική Κλινική του ΓΝΑ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» (1 θέση για ιατρό του ΕΣΥ).

2) Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας στο ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ» 2 θέσεις, (1 θέση για ιατρούς κλάδου ΕΣΥ και 1 θέση για ιατρό εκτός ΕΣΥ).

3) Α΄ Παθολογική Κλινική του τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. στο ΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ»- 2 θέσεις (1 θέση για ιατρό του ΕΣΥ και 1 θέση για ιατρό εκτός ΕΣΥ).

4) Γ΄ Παθολογικό Τμήμα στο ΓΝΑ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ. -1 θέση για ιατρό εκτός ΕΣΥ.

5) Παθολογική Κλινική στο Π.Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ« ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» 2 θέσεις (1 θέση για ιατρό του ΕΣΥ και 1 θέση για ιατρό εκτός ΕΣΥ).

6) Ε΄ Παθολογικό Τμήμα στο ΓΝΑ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (1 θέση για ιατρό του ΕΣΥ).

7) Α΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών στο ΓΝ Παίδων «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» – 1 θέση για ιατρό του ΕΣΥ.

8) Β΄ Παιδιατρική Κλινική του Παν/μίου Αθηνών στο ΓΝ Παίδων «ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» -2 θέσεις για ιατρό του ΕΣΥ.

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στο Υπουργείο Υγείας στη

Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Ν.Π. τμήμα Ιατρών ΕΣΥ μέχρι και 2 -2- 2016.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου, στην οποία να αναφέρεται εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ιατρός του ΕΣΥ ή όχι.

β) Αντίγραφο πτυχίου ή φωτοτυπία αυτού επικυρωμένη (για τους ιατρούς που έχουν τελειώσει ιατρική σε χώρα μέλος της Ε.Ο.Κ. άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, για τους ιατρούς που έχουν τελειώσει ιατρική σε χώρα εκτός Ε.Ε. βεβαίωση ΔΙΚΑΤΣΑ).

γ) Τίτλο Ιατρικής ειδικότητας.

δ) Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής.

ε) Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ιθαγένεια.

στ) Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων όταν πρόκειται για ιατρούς του ΕΣΥ θα πρέπει να συνοδεύονται από τη σύμφωνη γνώμη του ΔΣ του Νοσοκομείου, ύστερα από εισήγηση του Δ/ντού του τμήματος ή του Εργαστηρίου, που υπηρετεί ο ιατρός.

Για την ημερομηνία της προφορικής συνέντευξης θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι ιατροί με νέο έγγραφο από τους Γραμματείς των Επιτροπών.