22 θέσεις με απόσπαση στην Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού και στο ΚΥΑΑ Κερατέας

22 θέσεις με απόσπαση στην Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού και στο ΚΥΑΑ Κερατέας

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) ανακοίνωσε ότι προσκαλεί ιατρούς κατόχους ιατρικής ειδικότητας, ιατρούς Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., νοσηλευτικό, επιστημονικό, παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό από νοσηλευτικά ιδρύματα του Ε.Σ.Υ., από μονάδες του Π.Ε.Δ.Υ., από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και από τις Υγειονομικές Περιφέρειες να υποβάλλουν την αίτησή τους προς την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. για απόσπαση για την κάλυψη με απόσπαση 22 θέσεων των κλάδων και κατηγοριών όπως αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα.

Οι αιτήσεις μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, θα διαβιβαστούν προς έγκριση έκδοσης απόφασης Υπουργού Υγείας όπως ορίζεται από του άρθρου 70 του Ν. 4368/21-2-2016 και αφορούν απόσπαση κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και για χρονικό διάστημα έως ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον έτος.

Η απόσπαση διενεργείται για την κάλυψη των έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών:

Για την πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού

Ιατροί Γενικής Ιατρικής 2

Iατρός Γενικής Χειρουργικής 1

Ιατρός Ενδοκρινολογίας 1

ΠΕ Λογοθεραπείας 1

ΤΕ Νοσηλευτικής 2

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών 2

Για τη στελέχωση του ΚΥΑΑ Κερατέας:

Ιατροί Γενικής Ιατρικής 2

Ιατρός Ακτινοδιαγνωστικής 1

Ιατρός Βιοπαθολογίας 1

Νοσηλευτές ΤΕ 4

Ραδιολόγος – Ακτινολόγος ΤΕ 1

Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ 1

Βοηθών Μικροβιολογικών Εργαστηρίων 1

Φυσικοθεραπευτές ΤΕ 2

Επίσης, υπογραμμίζεται ότι απαγορεύεται α) η απόσπαση υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του και β) τριετία από τη λήξη προηγούμενης απόσπασης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο μέχρι και 1/2/2017, ώρα 14.00 ως εξής: α) να αποστείλουν ταχυδρομικά με Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ή β) να αποστείλουν μέσω ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για κάθε συμπληρωματική πληροφορία καθημερινά 8.00-14.00 στο τηλέφωνο 210.2420.059/000.